Terms & Conditions

 

The website: www.ruggedizers.nl is powered by Alcom electronics bv. Terms and conditions from Alcom electronics bv will be applicable.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 • I. Algemeen
 • II. Aanbiedingen
 • III. Offerte, opdracht en koopovereenkomst
 • IV. Prijzen en verrekening kostenfactoren
 • V. Levering en risico
 • VI. Hoedanigheid, keuring en acceptatie
 • VII. Leveringstijden
 • VIII. Verpakking, vracht en risico
 • IX. Aansprakelijkheid
 • X. Overmacht
 • XI. voorschriften export administratie Verenigde Staten van Amerika
 • XII. Eigendomsvoorbehoud
 • XIII. Betaling en zekerheidsstelling
 • XIV. Afwijkende bedingen
 • XV. Geschillen
 • XVI. Ontbinding
 • XVII. Nietigheid
 • XVIII. Toepasselijk recht
 • XIX. Inwerkingtreding, wijziging en vindplaats van de voorwaarden

I. ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– Opdrachtnemer/verkoper: Alcom Electronics B.V.
– Opdrachtgever/koper: degene die zich in verband met de koop van zaken en/of diensten jegens Alcom Electronics B.V.heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is;
– Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door opdrachtnemer/verkoper toepasselijk zijn verklaard.

Voor alle aanbiedingen, verkopen en/of leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door opdrachtgever/koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor opdrachtnemer/verkoper niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt opdrachtgever/koper geacht opdrachtnemers/verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. Opdrachtgever/koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

II. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn, indien en voorzover door opdrachtnemer/verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verder gegevens door opdrachtnemer/verkoper verstrekt.

III. OFFERTE, OPDRACHT EN KOOPOVEREENKOMST

 1. Over definitieve acceptatie van offertes en/of opdrachten beslist de directie van pdrachtnemer/verkoper. De door eventuele agenten en/of vertegenwoordigers gemaakte afspraken en/of overeenkomsten zijn pas na en conform schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer/verkoper van kracht.
  2. Mondelinge en/of telefonische overeenkomsten gelden eerst dan pas nadat opdrachtnemer/verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
  3. De aanbiedingen van opdrachtnemer/verkoper zijn vrijblijvend, eerst na schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer/verkoper zijn deze bindend.
  4. Het gestelde in de voorgaande leden is eveneens van toepassing op aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen daartoe gedaan door ons personeel of namens opdrachtnemer/verkoper gedaan door haar vertegenwoordigers, agenten en/of andere tussenpersonen.
  5. Voor levering van zaken en/of diensten waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
  6. Opdrachtnemer/verkoper behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor, derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en) door opdrachtgever/koper.
  7. Indien na de acceptatie van een opdracht de kredietwaardigheid van opdrachtgever/koper door opdrachtnemer/verkoper wordt betwijfeld, dan is opdrachtnemer/verkoper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren. Tenzij opdrachtgever/koper voor een deugdelijke betalingsgarantie dan wel middels vooruitbetaling van de totaal overeengekomen verschuldigde som zorgdraagt.

IV. PRIJZEN EN VERREKENING KOSTENFACTOREN

 1. Elke prijsopgave door opdrachtnemer/verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
  2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende hoogte van materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege. Verhogingen van deze kostenfactoren, welke tot stand komen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van de zaken en/of diensten zijn voor rekening van opdrachtgever/koper. Opdrachtnemer/verkoper is gerechtigd de opgegeven respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

V. LEVERING EN RISICO

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel XII worden de zaken geacht door opdrachtnemer/verkoper te zijn geleverd en door opdrachtgever/koper te zijn aanvaard.
  A. tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever/koper
  B. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door opdrachtnemer/verkoper, op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
  C. De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van opdrachtgever/koper.

VI. HOEDANIGHEID, KEURING EN ACCEPTATIE

 1. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken niets uitdrukkelijk en/of schriftelijk is overeengekomen, kan opdrachtgever/koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel gebruikelijk is.
  Indien en voorzover de zaken op verzoek van opdrachtgever/koper worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring- en/of garantie door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door opdrachtgever/koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring- en/of garantie van de bedoelde derde.
  3. De controle op de hoeveelheid en/of beschadigingen van de geleverde zaken dient opdrachtgever/koper terstond na ontvangst der zaken uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van opdrachtnemer/verkoper dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever/koper staan.
  4. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan, welke bij (af)levering van de zaken door of vanwege de opdrachtgever/koper worden/zijn geconstateerd, dient opdrachtgever/koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan opdrachtgever/koper geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
  5. Opdrachtgever/koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken welke ten tijde van de levering niet zichtbaar waren, wanneer:
  – de geleverde zaken zijn verwerkt;
  – de geleverde zaken nog niet zijn verwerkt en opdrachtgever/koper zich niet binnen een redelijk korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot opdrachtnemer/verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
  6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij opdrachtnemer/verkoper te worden ingediend.
  7. Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen, wordt opdrachtgever/koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtnemer/verkoper in behandeling genomen.
  8. Indien de reclame door opdrachtnemer/verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is opdrachtnemer/verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat opdrachtgever/koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
  9. Het feit dat opdrachtgever/koper een reclame heeft ingediend ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer/verkoper.
  10. Retourzending van geleverde zaken door opdrachtgever/koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer/ verkoper,onder nog nader te bepalen voorwaarden van pdrachtnemer/verkoper.
  11. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen na de leverings- of factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer/verkoper ter kennis worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht door opdrachtnemer/verkoper.
  12 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen heeft opdrachtnemer/verkoper het recht om zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld eveneens voor de zaken van die andere magazijnen/fabrieken.

VII. LEVERINGSTIJDEN

 1. In offertes en/of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van opdrachtnemer/verkoper jegens opdrachtgever/koper opleveren, of annulering van de order tot gevolg hebben c.q. afname te weigeren, terwijl opdrachtnemer/verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.
  2. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever/koper zijn afgenomen heeft opdrachtnemer/verkoper het recht opdrachtgever/koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid van de hier bedoelde zaken zal zijn afgenomen, aan welke sommatie opdrachtgever/koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer/verkoper de zaken op kosten van opdrachtgever/koper zal kunnen opslaan, terwijl opdrachtnemer/verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
  3. Bedoelde door opdrachtgever/koper na sommatie te noemen termijn, bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als opdrachtnemer/verkoper wenst, met dien verstande dat de door opdrachtgever/ koper te noemen termijn nimmer korter of zoveel korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn. Opdrachtnemer/verkoper is jegens opdrachtgever/koper nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade en/of andere schade, direct of indirect, tengevolge van opslag als hiervoor bedoeld.

VIII. VERPAKKING, VRACHT EN RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzingen door opdrachtgever/koper aan opdrachtnemer/verkoper worden verstrekt, door opdrachtnemer/verkoper als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat opdrachtnemer/verkoper daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
  2. De verzending geschiedt immer, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever/koper, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven/vervoersadressen een clausule voorkomt, dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender/opdrachtgever/ verkoper zijn.

IX. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer/verkoper is in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. Ingeval opdrachtgever/koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal opdrachtnemer/ verkoper maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor 25 % van de aan opdrachtgever/koper voor de geleverde zaken en/of diensten in rekening gebrachte prijs. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is opdrachtnemer/verkoper jegens opdrachtgever/ koper en/of derden nimmer aansprakelijk.
  2. Opdrachtgever/koper vrijwaart opdrachtnemer/verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voorvloeien uit of verband houden met (niet-)nakoming door opdrachtnemer/verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met opdrachtgever/koper.
  3. Opdrachtnemer/verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door opdrachtgever/koper zijn gesteld en die hem door opdrachtnemer/verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die door derden zijn gesteld.

X. OVERMACHT

Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden,waaronder begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming van opdrachtnemers/verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan:
gebrek aan grondstoffen bij opdrachtnemer/verkoper, fabrieksvervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van oorlog, belemmeringen tengevolge van abnormale weersomstandigheden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

XI VOORSCHRIFTEN EXPORT ADMINISTRATIE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

 1. Opdrachtnemer/verkoper zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van de United States Office Administration en/of andere overheidslichamen de vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor export van de producten en documentatie uit de Verenigde Staten van Amerika en levering aan opdrachtgever/koper.
  2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde van verkrijging van de in het vorige lid bedoelde vergunningen.
  3. Opdrachtgever/koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met exportvergunningen en/of toepasselijke voorschriften.
  4. Opdrachtgever/koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van opdrachtnemer/ verkoper alle inlichtingen en documentatie verschaffen die opdrachtnemer/verkoper tot het verkrijgen van deze vergunningen nodig mocht hebben.
  5. Opdrachtgever/koper zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden, noch aan derden in gebruik c.q. in bruikleen geven, noch deze uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken- of handelen in strijd met bedoelde vergunningen en terzake geldende voorschriften.

XII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer/verkoper zolang opdrachtgever/koper de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door opdrachtgever/koper aan opdrachtnemer/verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Opdrachtgever/koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. Ingeval opdrachtgever/koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens opdrachtnemer/verkoper niet nakomt is opdrachtnemer/verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval opdrachtnemer/verkoper het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd opdrachtnemers/verkopers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enig afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van opdrachtnemer/koper is gebleven is opdrachtnemer/verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl opdrachtgever/koper hierbij opdrachtnemer/verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en – zo nodig – daaruit te (doen) verwijderen om de zaak weer tot zich (opdrachtnemer/verkoper) te nemen.

XIII. BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Opdrachtgever/koper verplicht zich te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door opdrachtnemer/verkoper is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken kan opdrachtgever/koper geen recht ontlenen om de betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op ( levering van ) andere zaken of diensten, noch geven klachten opdrachtgever/koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende leveringen.
  2. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht om zonderverdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen 1% per maand.
  3. Indien opdrachtgever/koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens opdrachtnemer/verkoper in gebreke is, heeft opdrachtgever/verkoper het recht na deugdelijke sommatie de
  verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd opdrachtnemers/verkopers recht op onmiddellijke betaling van zaken die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van opdrachtnemer/verkoper om deze ontstane schade op opdrachtgever/koper te verhalen.
  4. Opdrachtnemer/verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van opdrachtnemer/verkoper is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren/ontbinden, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor opdrachtnemer/verkoper ontstane schade op opdrachtnemer/ koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
  5. Ingeval van wanbetaling is opdrachtgever/koper gehouden aan opdrachtnemer/verkoper naast de hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever/koper verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer/ verkoper zich ten behoeve van de invordering, van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,—. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer/verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

XIV. AFWIJKENDE BEDINGEN

Indien bij verkoop van bepaalde zaken van opdrachtnemer/verkoper afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

XV. GESCHILLEN

Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever/koper en opdracht nemer/verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of koopovereenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter. Indien het een vordering betreft welke voor de Arrondissementsrechtbank aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de rechtbank te Rotterdam bevoegd van de vordering kennis te nemen.

XVI. ONTBINDING

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt opdrachtgever/koper indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met name in geval opdrachtgever/koper nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van diens faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer/verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van opdrachtnemer/verkoper, zonder dat opdrachtnemer/verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd opdrachtnemers/verkopers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer/verkoper ten laste van opdrachtgever/koper heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

XVII. NIETIGHEID

Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

XVIII. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

XIX. INWERKINGTREDING, WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 1 september 2003 en zijn van kracht vanaf genoemde datum. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie/overeenkomst.

Download pdf
Algemene leverinsvoorwaarden